14 دسامبر 2013 ... تاتارستان یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که در 800 .... پس از اخذ پذیرش تحصیلی و دعوتنامه می تواند برای گرفتن ویزا به سفارت روسیه در ...