دوازدهمين جشنوارة قرآن و عترت دانشگاه جامع علمي كاربردی, 07 ارديبهشت 1395, 307 ..... آغاز ثبت نام هشتمین دوره اعتکاف دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ...