در مراسم اعتكاف دانشجويي واحد استاني اردبيل پيام رياست دانشگاه جامع علمي كاربردي خطاب به معتكفين قرائت شد همزمان با آغاز ايام البيض ماه مبارك رجب المرجب، در ...