دانشگاه جامع علمی - کاربردي در نظر دارد به استناد دستورالعمل اجرایی انتخاب و معرفی ... ق (2،3 و4 اردیبهشت ماه 1395) یازدهمین دوره مراسم اعتکاف سراسری دانشجویان ...