13 دسامبر 2016 ... پنج اتحادیه بزرگ دانشجویی در خصوص عدم پخش سخنرانی نماینده تشکل های دانشجویی در روز ۱۶ آذر از صداوسیما به وزیر علوم نامه ای نوشتند. در بخشی ...