در راستای پیشبرد "پروژه مشترک" شهرسازی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و دانشگاه صنعتی دورتموند،تیم اساتید و دانشجویان دانش پژوهان از تاریخ ۱۱ دی ماه .