یکی از دوستان دانشجو در وین یک واحد 70 دارد که دو اتاقش را به آقایون ... یک موسسه اعزام دانشجو ب اتریش میشناسم بنام موسسه دانش پژوهان اورانوس.