فرماندار خوی جزئیات قتل دختر جوان به دست پدرش در آن شهرستان را تشریح کرد. حسین سیوانی اصل  فرماندار خوی  اظهار داشت: دختر جوانی روز گذشته مقابل دانشکده پرس